Privacy Policy

Algemeen

Sportwijk Schotte vzw respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Sportwijk Schotte, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze privacyverklaring geldt voor de algemene werking van Sportwijk Schotte, met inbegrip van de website www.sportwijkschotte.be, de evenementen die ze organiseert en de communicatie die ze voert.

Wanneer u zich lid maakt van Sportwijk Schotte vzw, een gift doet, zich via de website inschrijft voor een activiteit, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat Sportwijk Schotte de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. Sportwijk Schotte verbindt zich ertoe de privacy van alle leden en gebruikers van haar website en formulieren te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens en voor welke doeleinden?

De persoonsgegevens die wij in grote lijnen kunnen verzamelen zijn de volgende:

Informatie die u zelf verstrekt:

 • Vragen of klachten: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, bericht.
 • Inschrijving lidmaatschap: voornaam, naam, telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum, beroep, rijksregisternummer
 • Doneren: voornaam, naam, telefoonnummer, adresgegevens, rijksregisternummer, bericht
 • Registratie binnen projecten: voornaam, naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer
 • Inschrijving voor nieuwsbrieven: voornaam, naam, lidnummer, e-mailadres, telefoonnummer
 • Inschrijvingen diverse activiteiten: naam, voornaam, lidnummer, geboortedatum, rijksregisternummer, adres, e-mailadres, telefoon, vaccinatiestatus, medische gegevens, toestemming foto.
 • Afspraken: voornaam, naam, reden afspraak.
 • Vacatures: voornaam, naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, professionele gegevens, interesses, motivatie
 • Inhoud van correspondentie met ons
 • Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden verder gebruikt voor het beheer van uw account. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij.

Automatisch verzamelde informatie:

 • Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze Cookie Policy.
 • Verder verzamelt Sportwijk Schotte statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen.

 

Doeleinde Rechtsgrond
Optimaliseren werking van website en webshop Gerechtvaardigd belang
Voortdurende verbetering van dienstverlening Gerechtvaardigd belang
Statistieken Gerechtvaardigd belang
Beheer van inschrijvingen Gerechtvaardigd belang en overeenkomst
Nieuwsbrieven Gerechtvaardigd belang en/of toestemming
Beheer lidmaatschappen Overeenkomst
Klantenbeheer webshop Overeenkomst

 

Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat betreft de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u ingeschreven bent. Om uit de database verwijderd te worden kan u zich uitschrijven via de instructies onderaan elke nieuwsbrief of door ons te contacteren via info@sportwijkschotte.be.

Doorgifte aan derde partijen

Sportwijk Schotte geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of ingevolge een gerechtelijk bevel. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of onze tijdschriften en/of promotiemateriaal versturen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Beveiliging

Sportwijk Schotte erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Sportwijk Schotte beveiligt uw persoonsgegevens dan ook door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen waaronder firewalls, beveiligde servers, bescherming door middel van wachtwoorden en verwerkersovereenkomsten met derden die onze website en IT-toepassingen hosten.

Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang

Sportwijk Schotte verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze Privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kunt uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

U kunt ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing. Hierbij dienen wel steeds het doeleinde, de rechtsgrond en de redelijkheid van het verzoek in acht genomen te worden. In bepaalde gevallen is een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om rechtsvorderingen te kunnen uitoefenen of onderbouwen. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op gegevenswissing.

U erkent wel de mogelijkheid dat Sportwijk Schotte bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

In bepaalde gevallen kunt u ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar tegen de verwerking en geautomatiseerde individuele besluitvorming

U beschikt over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

U beschikt tevens over het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht gegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of waar mogelijk aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

 

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kunt u ons contacteren via info@sportwijkschotte.be.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat Sportwijk Schotte inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen).

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze Privacyverklaring gelden vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van onze diensten na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de Privacyverklaring.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze Privacyverklaring, kunt u Sportwijk Schotte contacteren via e-mail: info@sportwijkschotte.be